Lähde mukaan

Rahal­la ei teh­dä parem­paa poli­tiik­kaa, mut­ta jokai­nen lah­joi­tus aut­taa mei­tä saa­vut­ta­maan kam­pan­jal­le yhdes­sä aset­ta­mam­me tavoit­teet – saa­da Ding edus­kun­taan. Lah­joi­tus­ten avul­la han­ki­taan myös näky­vyyt­tä niil­le asioil­le, jot­ka mie­les­täm­me ansait­se­vat tul­la näh­dyik­si ja kuul­luik­si vaa­lien aika­na.

Lah­joi­tuk­sen avul­la tuet kam­pan­jaa, joka edis­tää yrit­tä­jyyt­tä, suo­ma­lais­ta osaa­mis­ta ja kou­lu­tus­ta, tasa-arvoa ja toi­mi­via lähi­pal­ve­lu­ja. Arvok­kai­ta teko­ja, jot­ka ovat lähel­lä sydän­tä.

Yleis­tä vaa­li­ra­hoi­tuk­ses­ta

Vaa­li­ra­hoi­tus­lain tar­koi­tuk­se­na on lisä­tä vaa­li­ra­hoi­tuk­sen avoi­muut­ta ja tie­toa ehdok­kai­den mah­dol­li­sis­ta sidon­nai­suuk­sis­ta sekä rajoit­taa ehdok­kai­den vaa­li­kam­pan­joi­den kulu­jen kas­vua.

Vaa­li­ra­hoi­tuk­sen kerää­mi­seen ei tar­vi­ta eril­lis­tä rahan­ke­räys­lu­paa, kun rahoi­tus­ta kerä­tään kuusi kuu­kaut­ta ennen vaa­le­ja ja kak­si viik­koa vaa­lien jäl­keen syn­ty­vien kulu­jen kat­ta­mi­seen. Tosin ehdo­kas ei saa ottaa vas­taan tukea, jon­ka anta­jas­ta ei ole tie­toa.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa kaik­ki vähin­tään 1000 euron lah­joi­tuk­set ovat jul­ki­sia. Yksit­täi­nen tuki­ja saa lah­joit­taa kam­pan­jal­le kor­kein­taan 6000 euroa. Myös ulko­mai­set yksi­tyis­hen­ki­löt voi­vat lah­joit­taa.

Posi­tii­vi­sem­pi Suo­mi ry
FI44 5620 0920 5736 48

Lisä­tie­toa lah­joit­ta­mi­ses­ta antaa kam­pan­ja­pääl­lik­kö Tit­ta Pit­man.

info@tittapitman.com

040 524 6005