Matkalla eduskuntaan

Ding Ma

Ding on ollut koko elä­män­sä mat­kal­la. Kun hän ensim­mäi­sen ker­ran saa­pui Suo­meen vuon­na 1992, tuli hän astu­neek­si kes­kel­lä lamaa ollut­ta Suo­mea. Ding kävi ruot­sin­kie­lis­tä päi­vä­ko­tia kak­si vuot­ta, kun­nes hän 6‑vuotiaana muut­ti van­hem­pien­sa eron jäl­keen takai­sin Kii­naan. Siel­lä hän kävi kou­lua sisä­op­pi­lai­tok­ses­sa aina 11-vuo­ti­aak­si asti, kun­nes pala­si Suo­meen ja Tur­kuun.

Suo­men­kie­lis­ten maa­han­muut­ta­ja­las­ten luo­kas­sa elä­mä ei ollut help­poa. Aika perus­kou­lus­sa opet­ti Din­gil­le kui­ten­kin uuden kie­len lisäk­si mon­ta tär­ke­ää asi­aa ympä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta, ystä­vis­tä ja pon­nis­te­lus­ta hyvän elä­män eteen.

Yrit­tä­jäk­si Ding ryh­tyi 19-vuo­ti­aa­na, kun hän perus­ti kii­nan kie­len kään­tä­mi­seen ja tulk­kauk­seen eri­kois­tu­neen yri­tyk­sen. Vuon­na 2007 Ding aloit­ti kaup­pa­tie­tei­den opin­not Aal­to-yli­opis­tos­sa, ja vaih­to-opis­ke­lu­vuo­ten­sa hän viet­ti Kii­nas­sa opis­kel­len sekä työs­ken­nel­len kansainvälistymis‑, inves­toin­ti- ja mat­kai­lu­ne­dis­tä­mis­pal­ve­lui­ta tar­jon­nees­sa Fin­pros­sa.

Val­mis­tut­tu­aan 2013 Ding pää­si työs­ken­te­le­mään Suo­men pää­kon­su­laat­tiin Shang­hais­sa. Suo­men maa­ku­vaa Kii­nas­sa kir­kas­ta­nut Ding siir­tyi uusiin työ­teh­tä­viin vuon­na 2016, kun maa­il­man suu­rin peliyh­tiö Tencent osti Supercel­lin ja Ding kut­sut­tiin 45 000 työl­lis­tä­nee­seen suu­ry­ri­tyk­seen yhdis­tä­mään suo­ma­lais­ta ja kii­na­lais­ta yri­tys­kult­tuu­ria.

Kun suo­ma­lai­nen mat­kai­lu- ja yri­ty­se­lä­mä tuli­vat Din­gil­le tutuik­si Kii­nas­sa, muo­dos­tui hänen ja Suo­men välil­le eri­tyi­nen suh­de. Jär­jes­tet­ty­ään kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­sen kii­na­lais­jouk­ku­een Lap­peen­ran­nan Juko­la-suun­nis­tus­kil­pai­luun vuon­na 2016, oli Sai­maan kau­nis luon­to entis­tä lähem­pä­nä hänen sydän­tään. Vain vuot­ta myö­hem­min Ding siir­tyi Ete­lä-Kar­ja­lan lii­ton Aasia-asian­tun­ti­jak­si.

 Sil­lä mat­kal­la Ding on edel­leen. Ulko­mail­la asu­tut vuo­det ovat anta­neet hänel­le moniu­lot­tei­sen käsi­tyk­sen suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan tuki­pi­la­rien, kuten kou­lu­tuk­sen, tasa-arvoi­suu­den edis­tä­mi­sen ja tur­val­li­suu­den mer­ki­tyk­ses­tä. Sekä sii­tä, miten hie­no paik­ka Suo­mi on elää – ja raken­taa parem­paa huo­mis­ta.

Teemat

Yhdenvertaisuus

Minul­le on tär­ke­ää var­mis­taa, että Suo­mi takaa jat­kos­sa­kin kai­kil­le lap­sil­le tasa-arvoi­set mah­dol­li­suu­det perus­kou­lu­tuk­seen. Pien­ten maa­lais­kun­tien perus­kou­lut tulee säi­lyt­tää, ettei eriar­vois­tu­mi­nen ala jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Yhden­ver­tai­suus tar­koit­taa minul­le myös sitä, että jokai­sel­la mah­dol­li­suus eli­ni­käi­seen oppi­mi­seen var­hai­siäs­tä van­huu­teen, ikää, suku­puol­ta, etnis­tä taus­taa ja uskon­toa kat­so­mat­ta. Suo­mi tun­ne­taan laa­duk­kaas­ta kou­lu­tuk­ses­ta ja tätä osaa­mis­ta tulee vaa­lia.

Voim­me lisä­tä yhden­ver­tai­suut­ta ja ymmär­rys­tä avoi­mel­la ja läpi­nä­ky­väl­lä pää­tök­sen­teol­la. Kan­sa­lais­ten ääni tulee kuul­la ja pää­tök­sen­teon kie­len tulee olla sel­ke­ää ja ymmär­ret­tä­vää. Näin ihmi­set voi­vat vai­kut­taa asioi­hin ja antaa äänen­sä kuu­lua. Vas­tak­kai­na­set­te­lu­jen aika on ohi, vain kyke­ne­mäl­lä aset­tu­maan toi­sen ihmi­sen ase­maan, toi­mi­maan moraa­li­ses­ti ja arvos­ta­maan eri­lai­suut­ta, voim­me teh­dä Suo­mes­ta avoin, kan­nus­ta­va ja yhden­ver­tai­nen!

Haluan eri­tyi­ses­ti tuo­da nuor­ten, opis­ke­li­joi­den, yrit­tä­jien, maa­han­muut­ta­jien ja hei­kom­pien äänen kuu­lu­viin. Yhdes­sä voim­me raken­taa Suo­mes­ta yhden­ver­tai­sen ja monien mah­dol­li­suuk­si­en maan!

Työ

Maa­il­ma muut­tuu yhä nopeam­paa vauh­tia ja työ sen muka­na. Ihmis­ten ja yri­tys­ten tuli­si voi­da parem­min rea­goi­da muut­tu­viin tilan­tei­siin. Tämä voi­daan teh­dä muun muas­sa madal­ta­mal­la työl­lis­tä­mi­sen kyn­nys­tä. Kun yri­tys kas­vaa nopeas­ti on ymmär­ret­tä­vää, että työ­voi­maa tar­vi­taan. Työ­voi­man rek­ry­toin­ti ei saa olla kas­vun este. Pai­kal­li­nen sopi­mi­nen, nii­den ihmis­ten kes­ken jot­ka tie­tä­vät par­hai­ten omien läh­tö­koh­dat luo­vat tar­vit­ta­vaa jous­ta­vuut­ta.

Yrit­tä­jäk­si ryh­ty­mi­sen kyn­nys­tä tulee madal­taa edel­leen ja yri­tys­toi­min­nan tuke­mi­nen var­sin­kin perus­ta­mi­sen alku­vai­hees­sa on elin­tär­ke­ää. Yrit­tä­jyys on usein yksi­näi­nen tie, yhteis­kun­tam­me pitää kan­nus­taa yrit­tä­jiä eteen­päin ja roh­kais­ta­va hei­tä muun muas­sa ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­ses­sa.

Työn­teon tulee olla aina kan­nat­ta­vaa ja hou­kut­te­le­vaa teki­jäl­le ja kan­nus­tin­louk­ko­ja on puret­ta­va yhä enem­män. Työn mer­ki­tys on suu­rem­pi kuin lei­vän tuo­mi­nen pöy­tään. Työn­teol­la toteu­tam­me itseäm­me, laa­jem­mal­le sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa ja tuo­tam­me hyvää yhteis­kun­nal­le. Työn­teon ja työ­pai­kan tie­de­tään ole­van yksi tär­keim­piä hyvin­voin­nin tuo­jia ihmi­sel­le. Työ luo ihmi­sen iden­ti­teet­tiä ja työn kaut­ta ihmi­nen kokee ole­van­sa mer­kit­tä­vä teki­jä yhteis­kun­nas­sa.

Visiom­me on se, että Suo­mes­sa on help­po yrit­tää ja työl­lis­tää. Työn­te­ko on mah­dol­lis­ta mis­sä päin Suo­mea tahan­sa. Työn peräs­sä on help­po liik­kua Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti. Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa hel­po­te­taan myös EU:n ulko­puo­lel­ta. 

Rohkea Suomi

Yhdes­sä pys­tym­me raken­ta­maan posi­tii­vis­ta ja roh­kei­den teko­jen Suo­mea. Kun uskom­me koval­la työl­lä saa­vu­tet­ta­viin unel­miin, ne voi­vat toteu­tua. Mei­dän tulee luo­da yhteis­kun­ta jos­sa roh­kei­siin tekoi­hin kan­nus­te­taan. Usein pitää uskal­taa epä­on­nis­tua ennen kuin voi onnis­tua. Autam­me hei­tä ylös jot­ka kaa­tui­vat yrit­tä­mi­sen tiel­lä ja kan­nus­tam­me hei­dät uusiin pon­nis­te­lui­hin.

Suo­mea koet­te­lee lähi­tu­le­vai­suu­des­sa glo­baa­lit ja kan­sal­li­set haas­teet. Muun muas­sa ilmas­to­muu­tos pakot­taa mei­tä jokais­ta miet­ti­mään päi­vit­täi­sen valin­nan kes­tä­vyyt­tä. Väes­tö­ra­ken­ne van­he­nee ja mei­dän huol­ta tar­vit­se­vien van­hus­ten mää­rä suh­tees­sa työs­sä­käy­viin tuplaan­tuu seu­raa­van 20 vuo­den aika­na. Jo nämä mai­ni­tut haas­teet aset­ta­vat meil­le kor­kean riman uudis­taa tähän asti totu­tut toi­min­nat. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut uudis­tu­vat, sosi­aa­li­tur­va uudis­tuu, kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä uudis­tuu. Näi­hin uudis­tuk­siin tar­vit­sem­me tah­toa, roh­keut­ta ja pit­kä­kat­sei­suut­ta.

Voim­me onnis­tua, kun meil­lä on roh­keus teh­dä tar­vit­ta­vat uudis­tuk­set yhdes­sä luot­ta­mal­la toi­siim­me!

Tule mukaan tukemaan Dingin matkaa eduskuntaan!

Rahal­la ei teh­dä parem­paa poli­tiik­kaa, mut­ta jokai­nen lah­joi­tus aut­taa mei­tä saa­vut­ta­maan kam­pan­jal­le yhdes­sä aset­ta­mam­me tavoit­teet – saa­da Ding edus­kun­taan. Lah­joi­tus­ten avul­la han­ki­taan myös näky­vyyt­tä niil­le asioil­le, jot­ka mie­les­täm­me ansait­se­vat tul­la näh­dyik­si ja kuul­luik­si vaa­lien aika­na.

Ding Ma
”Ding on asioi­hin huo­lel­li­ses­ti paneu­tu­va, sydä­mel­li­nen ja fik­su nuo­ri mies. Häneen voi luot­taa asioi­ta eteen­päin vie­vä­nä ja ihmi­sis­tä välit­tä­vä­nä ehdok­kaa­na. Din­gin ver­kos­tot, Aasia-tun­te­mus ja hänen osaa­mi­sen­sa aut­ta­vat Sai­maan alu­een mat­kai­lun ja yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä mer­kit­tä­väs­ti.” Tit­ta Pit­man