Taloustiedon opinnot vastalääkkeeksi nuorten pikavippikierteeseen

Edus­kun­nan talous­va­lio­kun­ta esit­ti 27.2. jul­kais­tus­sa mie­tin­nös­sä yksi­mie­li­ses­ti vakuu­tuk­set­to­mil­le kulu­tus­luo­toil­le 20 pro­sen­tin kor­ko­kat­toa. Tämän lisäk­si valio­kun­ta tote­si, että lai­no­jen muut kus­tan­nuk­set voi­vat olla kor­kein­taan 150 euroa vuo­des­sa, jot­ta kor­ko­kat­toa ei voi­da kier­tää siir­tä­mäl­lä kulu­ja muu­al­le. Mie­tin­nöl­lään talous­va­lio­kun­ta otti kan­taa suo­ma­lais­ta yhteis­kun­taa ja myös mei­tä Ete­lä-Kar­ja­lai­sia pii­naa­viin ilmiöi­hin: yli­vel­kaan­tu­mi­seen ja pika­vip­pei­hin.

Pika­vi­peis­tä puhut­taes­sa vii­ta­taan usein lai­na­nan­ta­jien tai lai­nan­vä­lit­tä­jien myön­tä­mään kor­kea­kor­koi­seen rahoi­tuk­seen, jota myön­ne­tään vipi­not­ta­jil­le yleen­sä ilman vakuuk­sia tai tar­kis­ta­mat­ta hen­ki­lön kykyä mak­saa lai­naa takai­sin. Pika­lai­noit­ta­jat eivät ole perin­tei­siä pank­ke­ja, min­kä vuok­si ne ovat finans­si­val­von­nan ulko­puo­lel­la. Ongel­mak­si koi­tuu yleen­sä se, että luot­to­ja myön­ne­tään usein myös niil­le, joil­la ei ole mah­dol­li­suus sel­viy­tyä takai­sin­mak­sus­ta. Ris­ki­ryh­miä ovat eri­tyi­ses­ti jo mak­su­häi­rin­tä­mer­kin­tö­jä omaa­vat ihmi­set ja nuo­ret aikui­set.

Tämä näkyy myös Ete­lä-Kar­ja­las­sa. Vaik­ka asia­kas­tie­to oy:n uusim­pien tilas­to­jen mukaan ete­lä-kar­ja­la­lais­ten mak­su­häi­riöi­den osuus on pie­nin Kaak­kois-Suo­men maa­kun­nis­ta, mak­su­häi­riöi­den osuus on kui­ten­kin kas­va­nut vuo­den 2018 aika­na 7,4 pro­sent­tiin huo­li­mat­ta myön­tei­ses­tä talous­ke­hi­tyk­ses­tä ja työl­li­syy­sas­teen nousus­ta. Sekä mies­ten että nuor­ten aikuis­ten osuus mak­su­häi­riö­mer­kin­nöis­tä on huo­mat­ta­va, alle 30-vuo­tiai­den ikä­luo­kil­la yli kol­man­nek­sen (34,5%) kai­kis­ta Suo­mes­sa rekis­te­röi­dyis­tä mak­su­häi­riöis­tä.

Mak­su­häi­riö­mer­kin­tä vai­keut­taa usein arjen suju­mis­ta enti­ses­tään, sil­lä se vai­kut­taa muun muas­sa asun­non hank­ki­mi­seen tai vuo­kra-asun­non saa­mi­seen. Pahim­mil­laan luot­to­tie­to­jen menet­tä­mi­nen voi joh­taa hen­ki­siin ongel­miin ja eri­tyi­ses­ti nuor­ten mies­ten syr­jäy­ty­mis­kier­teen syve­ne­mi­seen. Tähän kier­tee­seen liit­ty­vät usein myös muut elä­män­hal­lin­nan ongel­mat ja oman elä­män vel­voit­tei­den lai­min­lyön­ti. Aina mak­su­häi­riö­mer­kin­nän saa­neil­la hen­ki­löil­lä, eri­tyi­ses­ti nuo­ril­la, ei ole esi­mer­kik­si riit­tä­vää osaa­mis­ta omas­ta talou­des­taan huo­leh­ti­mi­seen.

Lain­sää­dän­tö­muu­tok­set ovat tär­keä kei­no läh­teä puut­tu­maan pika­vip­pei­hin ja nii­den aiheut­ta­maan vel­kaan­tu­mi­seen. Tämän lisäk­si tar­vi­taan kui­ten­kin mui­ta­kin kei­no­ja, jot­ta voim­me puut­tua ongel­man juu­ri­syi­hin. Yksi kei­no on tie­toi­suu­den ja elä­män­hal­lin­to­tai­to­jen, eri­ty­sies­ti talous­tai­to­jen, kat­ta­vam­pi lisää­mi­nen osak­si perus­kou­luo­pe­tus­ta ja ammat­ti­lis­ta ope­tus­ta. Anta­mal­la nuo­ril­le kon­kreet­tis­ta kou­lu­tus­ta talous­hal­lin­nas­ta, oman talou­ten­sa suun­nit­te­lus­ta ja rahan­käy­tös­tä, nuo­ret saa­vat sekä tie­toa että tukea sii­tä, miten raha-asiois­sa voi toi­mia vas­tuul­li­ses­ti. Samal­la nuo­ril­le pitäi­si alus­ta asti tuo­da esiin, että vakuu­det­to­mien pika­lai­no­jen otta­mi­nen pitäi­si olla vihon­vii­mei­nen kei­no tiu­kas­sa talou­del­li­ses­sa tilan­tees­sa ja esi­tel­lä vaih­toeh­toi­sia kei­no­ja tilan­teen rat­kai­se­mi­sek­si. Ope­tuk­ses­sa on myös syy­tä koros­taa sitä, että arjen talous­hal­lin­nan kans­sa epä­on­nis­tu­mi­nen on ajoit­tain täy­sin nor­maa­lia, kun­han sii­tä ei tule tapa. Epä­on­nis­tu­mi­sis­ta on pys­tyt­tä­vä puhu­maan, jot­ta esi­mer­kik­si häpeä pyy­tää apua hei­kos­sa talou­del­li­ses­sa tilan­tees­sa ei aja hen­ki­löä otta­maan pika­vip­pe­jä.

Tuel­la, kou­lu­tuk­sel­la ja epä­on­nis­tu­mi­sen sal­li­mal­la voim­me vähen­tää eri­tyi­ses­ti nuor­ten mak­su­häi­riöi­den mää­rää.

Jätä kommentti