Suomen pitää tarttua Kiinan talviurheilubuumiin

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö teki val­tio­vie­rai­lun Kii­naan. Suu­reen, yli 100 hen­ki­seen seu­ru­ee­seen kuu­lui minis­te­rei­tä, kau­pun­kien joh­toa, tal­viur­hei­lu­la­jien liit­to­jen edus­ta­jia sekä laa­jem­pi bis­nes­de­le­gaa­tio. Muka­na vie­rai­lus­sa oli­vat myös Ete­lä-Kar­ja­lan liit­to, goSai­maa, Imat­ran Basecamp ja imat­ra­lai­nen lumi­lau­tai­li­ja Mat­ti Suur-Hama­ri.

Suo­mi tun­ne­taan Kii­nas­sa eri­tyi­ses­ti kou­lu­tuk­sen ja tek­no­lo­giain­no­vaa­tioi­den kär­ki­maa­na. Nii­nis­tön vie­rai­lun yhte­nä tar­koi­tuk­se­na oli nos­taa Suo­men tun­net­ta­vuut­ta tal­viur­hei­lun avul­la. Pekin­gis­sä käyn­nis­tet­tiin Suo­men ja Kii­nan väli­sen tal­viur­hei­lun tee­ma­vuo­si, joka on ainut­laa­tui­nen lajis­saan, ja se on poi­ki­nut yhteis­työ­so­pi­muk­sia muun muas­sa val­men­nus­puo­lel­la ja kau­ka­lo­pro­jek­teis­sa. Hyvä esi­merk­ki yhteis­työs­tä on myös Fin­lan­dia-hiih­don vie­mi­nen Kii­naan.

Vie­rai­lun aika­na kes­kus­tel­tiin, miten Ete­lä-Kar­ja­lan osaa­mis­ta voi­si tuot­teis­taa ja hyö­dyn­tää Kii­nan kas­va­vaa kiin­nos­tus­ta tal­viur­hei­luun.

Pekin­gis­sä 2022 jär­jes­tet­tä­vät tal­vio­lym­pia­lai­set ovat lisän­neet Kii­nan kiin­nos­tus­ta tal­viur­hei­lua koh­taan. Kon­kreet­ti­sem­pi kuva suu­ris­ta visiois­ta tal­viur­hei­lun suh­teen saa­tiin Suo­men ja Kii­nan väli­sen semi­naa­ris­sa, joka jär­jes­tet­tiin Pekin­gin vuo­den 2008 olym­pia­lai­sis­ta­kin tun­ne­tuk­si tul­leel­la ”Linnunpesä”-stadionilla. Kii­nan urhei­lu­lii­ton vara­joh­ta­ja Li tote­si muun muas­sa, että maas­sa on täl­lä het­kel­lä 259 luis­te­lu­kau­ka­loa ja 668 las­ket­te­lu­kes­kus­ta. Tavoit­tee­na on 650 kau­ka­loa ja 800 kes­kus­ta Pekin­gin tal­vio­lym­pia­lai­siin men­nees­sä.

Tavoit­teen toteu­tues­sa tal­viur­hei­lun mark­ki­na-arvo Kii­nas­sa kol­min­ker­tais­tui­si ja näin teh­des­sään ylit­täi­si 1 000 mil­jar­din RMB:n rajan. Teol­li­suus- ja tie­to­tek­niik­ka­mi­nis­te­riön vara­mi­nis­te­ri Xin pai­not­ti Kii­nan haluk­kuut­ta yhteis­työ­hön sekä kan­sain­vä­lis­ten stan­dar­dien että jää- ja lumi­tek­no­lo­gioi­den ja nii­hin liit­ty­vän osaa­mis­ten kehit­tä­mi­seen yhdes­sä Suo­men kans­sa. Suo­men osaa­mis­ta ja Suo­mea heh­ku­tet­tiin­kin Pekin­gis­sä pit­kin viik­koa – myös medias­sa ja katu­ku­vas­sa.

Vie­rai­lun aika­na kes­kus­tel­tiin, miten Ete­lä-Kar­ja­lan osaa­mis­ta voi­si tuot­teis­taa ja hyö­dyn­tää Kii­nan kas­va­vaa kiin­nos­tus­ta tal­viur­hei­luun. Esi­mer­kik­si Imat­ran ensi­lu­mi­la­tu on sen ver­ran hie­no kon­sep­ti, että sitä kan­nat­taa myös hyö­dyn­tää tule­vis­sa yhteis­töis­sä tee­ma­vuo­den aika­na.

Toi­nen tuo­te, jota voim­me hyö­dyn­tää, ovat tal­viur­hei­lua ja kou­lu­tus­ta yhdis­tä­vät lei­ri­kou­lut. Näi­tä jär­jes­tet­tiin Suo­mes­sa ja Kii­nas­sa noin 20 jo vii­me vuon­na, pää­osin urhei­luo­pis­tois­sa. Eri­tyi­ses­ti Ukon­nie­men tar­joa­mat puit­teet ja laji­har­joi­tus­mah­dol­li­suu­det sopi­si­vat lei­ri­kou­lu­jen jär­jes­tä­mi­seen mai­nios­ti.

Vaik­ka dele­gaa­tion vie­rai­lu päät­tyi, huu­ma Kii­nas­sa jat­kuu edel­leen. Mei­dän suo­ma­lais­ten teh­tä­väk­si jää yrit­tää tart­tua kii­na­lais­ten tal­viur­hei­lu­buu­miin ja tar­jo­ta heil­le sopi­via vien­ti­tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Yri­tyk­sil­le seu­raa­va suu­rem­pi mah­dol­li­suus tal­viur­hei­lun saral­la on World Win­ter Expo ‑mes­sut syys­kuus­sa Pekin­gis­sä. Suo­mi on tänä vuon­na mes­su­jen kun­nia­vie­ras­maa – mikä mei­dän kan­nat­taa hyö­dyn­tää!

Ding Ma, Lap­peen­ran­ta

Jätä kommentti