Itäradalla on iso merkitys alueemme elinvoimalle

Man­sik­ka­la­kos­kel­la aloi­tet­tiin täs­sä kuus­sa uuden rata­sil­lan raken­nus­työt ja Kar­ja­lan­ra­taa paran­ne­taan kak­si­rai­tei­sek­si. Täl­lä hank­keel­la saa­daan vilk­kaal­le ratao­suu­del­le lisää tilaa, tur­val­li­suut­ta ja suju­vuut­ta. Kysees­sä on Imat­ra-Luu­mä­ki –rata­han­ke joka val­mis­tues­saan hel­pot­taa alu­een yhteyk­siä Poh­jois-Kar­ja­lan ja pää­kau­pun­ki­seu­dun suun­taan.

Mui­ta­kin kehi­tys­hank­kei­ta on suun­nit­teil­la. Itä-Suo­men maa­kun­tien nopean itä­ra­dan ehdo­tuk­ses­sa oikais­taan mat­ka Kou­vo­las­ta Hel­sin­kiin niin, että mat­ka-aika lyhe­ni­si noin puo­lel­la tun­nil­la. Uusi nopea itä­ra­ta kyt­kee Itä-Suo­men ja pää­kau­pun­ki­seu­dun työs­sä­käyn­tia­lu­eet kiin­teäm­min yhteen ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den asua Sai­maan ran­nal­la ja käy­dä töis­sä Hel­sin­gis­sä.

Itä­ra­to­jen mer­ki­tys Suo­men vien­nil­le on suu­ri. Kar­ja­lan­ra­dan var­rel­la ja itä­ra­to­jen vai­ku­tus­pii­ris­sä löy­tyy Suo­men kes­kei­sim­mät met­sä­teol­li­suu­den puu­ja­los­tus­lai­tok­set ja monet metal­li­teol­li­suu­den tuo­tan­to­lai­tok­set. Nopeam­pi itä­ra­ta kaik­ki­neen on alu­eem­me elin­voi­mai­suu­den ja veto­voi­man kan­nal­ta kes­kei­nen koko­nai­suus.

Itä-Suo­men mat­kai­lus­sa löy­tyy myös pal­jon hyö­dyn­tä­mä­tön­tä poten­ti­aa­lia. Saa­vu­tet­ta­vuus pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta ja Pie­ta­ris­ta koros­tu­vat eri­tyi­ses­ti, kun hou­ku­tel­laan kan­sain­vä­li­siä mat­kai­li­joi­ta Sai­maan alu­eel­le. Hyvä saa­vu­tet­ta­vuus on yksi kriit­ti­sim­mis­tä menes­tys­te­ki­jöis­tä ja täs­tä­kin syys­tä rai­de­lii­ken­teen nopeut­ta­mi­nen on tär­ke­ää.

Alu­een elin­voi­mai­suu­den ja mat­kai­lun kan­nal­ta ei pidä myös­kään unoh­taa Imat­ran lois­ta­vaa sijain­tia. Kan­sain­vä­li­seen tava­ra- ja hen­ki­lö­lii­ken­ne Imat­ral­ta Venä­jäl­le mah­dol­lis­tai­si logis­ti­sen lin­kin idän ja län­nen välil­lä. Toteu­tuk­ses­sa ole­va kak­sois­rai­de avaa täl­le myös kapa­si­teet­tiä. Tämä oli­si ennen kaik­kea eko­lo­gi­nen teko, kun ihmi­set ja tava­ra pää­si­si­vät kul­ke­maan rajan yli rai­teil­la kumi­pyö­rei­den sijaan.

Kaak­kois-Suo­men kehit­tä­mi­sen, elin­voi­man ja saa­vu­tet­ta­vuu­den kan­nal­ta, mei­dän tulee alu­ee­na yhdis­tää voi­mat itä­ra­dan hank­kei­den eteen­päin vie­mi­sek­si. Imat­ran rajan­yli­tyss­ta­tuk­sen muut­ta­mi­nen hyö­dyn­tää koko suo­mea idän ja län­nen link­ki­nä. Nopeam­mat ja tur­val­li­set yhtey­det Hel­sin­gin seu­dul­le tuo­vat parem­min Sai­maan mat­kai­li­joi­den ulot­tu­vil­le. Täs­sä meil­lä on iso mah­dol­li­suus jota meil­lä ei ole varaa sös­siä.

Kir­joi­tus on jul­kais­tu Ete­lä-Sai­maas­sa 1.3. https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/e3d92fa9-0934–4fb5-9ccc-a6ea49119576

Jätä kommentti