Ihmiset pitää nostaa keskiöön, kun tavoitellaan työllisyysasteen nostamista

Suo­men työl­li­syy­sas­te ylit­ti Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan 72,6 pro­sent­tia tam­mi­kuus­sa. Sama posi­tii­vi­nen kehi­tys on näh­tä­vis­sä myös Kaak­kois-Suo­men työl­li­syys­kat­sauk­ses­ta. Ver­rat­tu­na tam­mi­kuu­hun 2018, työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä on vähen­ty­nyt alu­eel­lam­me 14 pro­sen­til­la. Sii­tä mei­dän on syy­tä olla tyy­ty­väi­siä. Väes­tön van­he­ne­mi­nen, syn­ty­vyy­den las­ku ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­nen vaa­ti­vat kui­ten­kin jat­ku­via toi­men­pi­tei­tä tule­val­la hal­li­tus­kau­del­la. Myös maa­il­ma­ta­lou­den hidas­tu­mi­nen ja EU-alu­een kas­vun hii­pu­mi­nen vai­kut­ta­vat sii­hen, että asi­aan on syy­tä kiin­nit­tää jat­ku­vaa huo­mio­ta.

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön vies­ti työl­li­syy­den nos­ta­mi­sen kei­nois­ta (26.2.) on sel­keä: työn­te­koon on luo­ta­va mah­dol­li­suuk­sia, osaa­mis­ta vah­vis­tet­ta­va ja työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa lisät­tä­vä. Mei­dän pitäi­si nyt kon­kreet­ti­ses­ti miet­tiä, miten voim­me työn vero­tuk­sen sijaan siir­tää vero­tus­ta mui­hin luok­kiin, miten panos­tam­me nuor­ten kou­lu­tuk­seen ja ohjauk­seen, miten luom­me työ­elä­män tar­pei­ta vas­taa­via kou­lu­tus­pol­ku­ja ja vähen­näm­me kou­lu­pu­dok­kai­den mää­rää.

Minis­te­riön ehdot­ta­mat toi­men­pi­teet on help­po alle­kir­joit­taa. Nii­den poh­jal­ta voi­si hel­pos­ti teh­dä jär­ke­viä poliit­ti­sia lin­jauk­sia ja pää­tök­siä. On kui­ten­kin syy­tä tie­dos­taa se, että eri toi­men­pi­tei­den kes­kiös­sä ovat ihmi­set, joi­den tilan­ne saat­taa vaih­del­la hyvin­kin pal­jon. Työl­li­syys­po­liit­ti­sen pää­tök­sen­teon pitää­kin ensi sijas­sa pal­vel­la juu­ri ihmis­ten tar­pei­ta.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den kan­nus­ta­mi­ses­sa mei­dän pitää huo­mioi­da hen­ki­lön ja per­heen elä­män­ti­lan­ne. Nuor­ten tuke­mi­ses­sa opin­toi­hin ja työ­hön kiin­ni pää­se­mi­ses­sä mei­dän on huo­mat­ta­va, että ohjauk­sen lisäk­si mei­dän on arvioi­ta­va nuo­ren tar­ve muil­le sosi­aa­li­sil­le pal­ve­luil­le. Maa­han­muut­ta­jien koh­dal­la osaa­jien hou­kut­te­le­mi­sen lisäk­si on myös luot­ta­va mah­dol­li­suu­det koko per­heel­le integroi­tua yhteis­kun­taan ja pit­käl­lä täh­täi­mel­lä myös mah­dol­li­ses­ti jää­dä Suo­meen. Pide­tään siis huol­ta sii­tä, että ihmi­set yksi­löl­li­si­ne tilan­tei­neen nos­te­taan työl­li­syy­sas­teen lisää­mi­sen kes­ki­öön. Sitä kaut­ta luo­daan mie­le­käs­tä työ­tä ja hyvin­voin­tia ihmi­sil­le ja hei­dän per­heil­leen.

Kir­joi­tus on jul­kais­tu Uutis­vuok­ses­sa 3.3. https://uutisvuoksi.fi/mielipide/lukijalta/44928ac4-1aaf-471c-80ba-f5a1def4e8bd

Jätä kommentti