Välittäminen
lähellä sydäntä

#Dinginjengi

Edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­ja ei ole vain yhden ihmi­sen tari­na. Se on mat­ka, jon­ka var­rel­la ehdo­kas saa tär­ke­ää oppia pait­si itses­tään myös muis­ta ihmi­sis­tä. Nämä ympä­ril­lä ole­vat ihmi­set teke­vät kam­pan­jas­ta kai­kil­le yhtei­sen ja mer­ki­tyk­sel­li­sen. He usko­vat sii­hen, mitä minä edus­tan.

Din­gin jen­gi on aktii­vi­ses­ti muka­na teke­mäs­sä kam­pan­jaa, jon­ka tavoit­tee­na on raken­taa avoin­ta ja roh­ke­aa Suo­mea. Maa­ta, joka uskoo omiin kykyi­hin­sä, kehit­tää omaa osaa­mis­taan ja näkee ympä­röi­vän maa­il­man ole­van suu­ri mah­dol­li­suus. Sen avul­la kehi­täm­me elin­voi­maa ja pal­ve­lu­ja, jot­ka ovat tär­kei­tä mei­dän joka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­säm­me.

 Sik­si nämä ympä­ril­lä ole­vat ihmi­set ovat elin­tär­kei­tä. He ymmär­tä­vät, että poli­tiik­ka on pit­kä­ai­kais­ta sitou­tu­mis­ta, vah­vo­jen ihmis­suh­tei­den muo­dos­ta­mis­ta. Se on luot­ta­mus­ta ja avoi­men kes­kus­te­lun arvos­ta­mis­ta, eri näke­mys­ten ymmär­tä­mis­tä ja kaik­kien huo­mioon otta­mis­ta. Nämä ihmi­set usko­vat, että poli­tiik­ka on huo­mi­sen maa­il­man raken­ta­mis­ta. Ihmi­sis­tä välit­tä­mis­tä ja lähei­sis­tä huo­leh­ti­mis­ta. Sitä ei teh­dä yksin, vaan yhdes­sä.

Liity mukaan jengiin

Ding Ma
”Ding on asioi­hin huo­lel­li­ses­ti paneu­tu­va, sydä­mel­li­nen ja fik­su nuo­ri mies. Häneen voi luot­taa asioi­ta eteen­päin vie­vä­nä ja ihmi­sis­tä välit­tä­vä­nä ehdok­kaa­na. Din­gin ver­kos­tot, Aasia-tun­te­mus ja hänen osaa­mi­sen­sa aut­ta­vat Sai­maan alu­een mat­kai­lun ja yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä mer­kit­tä­väs­ti.” Tit­ta Pit­man
Ding Ma
Ding Ma on kan­sain­vä­li­nen monio­saa­ja, jol­la on laa­jat ver­kos­tot. Hänel­lä on tai­to hah­mot­taa yhteyk­siä, tar­pei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia eri toi­mi­joi­den välil­lä ja hän tekee myös töi­tä asioi­den eteen. Ding on rat­kai­su­kes­kei­nen, sin­ni­käs ja ennen kaik­kea, hän välit­tää. Luo­tan Din­giin ja uskon, että Din­gin kal­tai­sen vai­kut­ta­jan paik­ka on edus­kun­nas­sa. –Pau­lii­na Papu­nen