Blogi

Tasa-arvoisilla koulutusmahdollisuuksilla ihmiset köyhyydestä

Suo­mi tun­ne­taan maa­il­mal­la kou­lu­tuk­ses­ta. Olles­sa­ni töis­sä Suo­men Shang­hain pää­kon­su­laa­tis­sa vas­tuus­sa jul­ki­suus­diplo­ma­tias­ta, mei­dän kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäm­me kehut­tiin tois­tu­vas­ti. Laa­du­kas kou­lu­tus on nos­ta­nut Suo­mea sotien jäl­keen nopeas­ti jaloil­leen ja

lue lisää »

Nuoret, äänestäkää jaloillanne!

Edus­kun­ta­vaa­lien tie­to­tul­vas­sa nousee aina sil­loin täl­löin mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia vaa­lei­hin, äänes­tä­mi­seen ja poliit­ti­seen aktii­vi­suu­teen liit­tyen. Yksi kevään par­hais­ta kon­sep­teis­ta on Ylen net­ti­si­vuil­ta löy­ty­vä kolum­ni­sar­ja, jos­sa ensim­mäis­tä

lue lisää »

Taloustiedon opinnot vastalääkkeeksi nuorten pikavippikierteeseen

Edus­kun­nan talous­va­lio­kun­ta esit­ti 27.2. jul­kais­tus­sa mie­tin­nös­sä yksi­mie­li­ses­ti vakuu­tuk­set­to­mil­le kulu­tus­luo­toil­le 20 pro­sen­tin kor­ko­kat­toa. Tämän lisäk­si valio­kun­ta tote­si, että lai­no­jen muut kus­tan­nuk­set voi­vat olla kor­kein­taan 150 euroa

lue lisää »

Ihmiset pitää nostaa keskiöön, kun tavoitellaan työllisyysasteen nostamista

Suo­men työl­li­syy­sas­te ylit­ti Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan 72,6 pro­sent­tia tam­mi­kuus­sa. Sama posi­tii­vi­nen kehi­tys on näh­tä­vis­sä myös Kaak­­­kois-Suo­­­men työl­li­syys­kat­sauk­ses­ta. Ver­rat­tu­na tam­mi­kuu­hun 2018, työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den mää­rä on vähen­ty­nyt alu­eel­lam­me

lue lisää »

Itäradalla on iso merkitys alueemme elinvoimalle

Man­sik­ka­la­kos­kel­la aloi­tet­tiin täs­sä kuus­sa uuden rata­sil­lan raken­nus­työt ja Kar­ja­lan­ra­taa paran­ne­taan kak­si­rai­tei­sek­si. Täl­lä hank­keel­la saa­daan vilk­kaal­le ratao­suu­del­le lisää tilaa, tur­val­li­suut­ta ja suju­vuut­ta. Kysees­sä on Imat­­­ra-Luu­­­mä­­­ki –rata­han­ke

lue lisää »

Enemmän rahaa opiskelijan lompakkoon opintotuen tulorajaa nostamalla

Opin­to­tuen tulo­ra­jo­jen nos­to hel­pot­tai­si kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den ase­maa työ­mark­ki­noil­la. Kor­keam­mat tulo­ra­jat takai­si­vat sen, että opis­ke­li­ja voi ottaa vas­taan enem­män työ­tä, mis­tä hyö­ty­vät sekä opis­ke­li­ja että yhteis­kun­ta. Nyky­päi­vän

lue lisää »

Speech LUT

Dear Inter­na­tio­nal Stu­dents, friends and col­lea­gues, My name is Ding Ma. I come from the regio­nal council of South Kare­lia and also I’m a mas­ter

lue lisää »

Suomen pitää tarttua Kiinan talviurheilubuumiin

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö teki val­tio­vie­rai­lun Kii­naan. Suu­reen, yli 100 hen­ki­seen seu­ru­ee­seen kuu­lui minis­te­rei­tä, kau­pun­kien joh­toa, tal­viur­hei­lu­la­jien liit­to­jen edus­ta­jia sekä laa­jem­pi bis­nes­de­le­gaa­tio. Muka­na vie­rai­lus­sa oli­vat myös Ete­­­lä-Kar­­­ja­­­lan

lue lisää »