Mahdollisuuksien Suomi lähellä sydäntä

Suo­mi on unel­mien maa. Olem­me raken­ta­neet maas­tam­me tur­val­li­sen ja tasa-arvoi­sen kodin. Valin­noil­lam­me voim­me vai­kut­taa sii­hen, mil­lais­ta Suo­mea ja maa­il­maa yhdes­sä raken­nam­me. Nyt ja tule­vai­suu­des­sa.

#din­gin­jen­gi #44

Yhdenvertaisuus

Par­haim­mil­laan pää­tök­sen­te­ko on avoin­ta ja läpi­nä­ky­vää. Kun saa­ta­vil­la on hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää tie­toa, ihmi­set voi­vat vai­kut­taa asioi­hin ja antaa äänen­sä kuu­lua. Se tur­vaa, että yhteis­kun­tam­me säi­lyy yhden­ver­tai­se­na.

Työ

Työ muut­tuu, ja työn­te­ki­jät sen muka­na. Kun ihmi­sil­le tar­jo­taan samat mah­dol­li­suu­det, pys­tyy jokai­nen vai­kut­ta­maan omaan tule­vai­suu­teen­sa. Työ ja riit­tä­vä toi­meen­tu­lo ovat hyvin­voin­nin perus­ta.

Rohkea Suomi

Nopeas­ti muut­tu­va maa­il­ma vaa­tii roh­kei­ta teko­ja. Ihmi­siä tulee kan­nus­taa yrit­tä­mään ja toteut­ta­maan roh­keas­ti omia unel­mi­aan.

Yhdenvertaisuus

Par­haim­mil­laan pää­tök­sen­te­ko on avoin­ta ja läpi­nä­ky­vää. Kun saa­ta­vil­la on hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vää tie­toa, ihmi­set voi­vat vai­kut­taa asioi­hin ja antaa äänen­sä kuu­lua. Se tur­vaa, että yhteis­kun­tam­me säi­lyy yhden­ver­tai­se­na.

Työ

Työ muut­tuu, ja työn­te­ki­jät sen muka­na. Kun ihmi­sil­le tar­jo­taan samat mah­dol­li­suu­det, pys­tyy jokai­nen vai­kut­ta­maan omaan tule­vai­suu­teen­sa. Työ ja riit­tä­vä toi­meen­tu­lo ovat hyvin­voin­nin perus­ta.

Rohkea Suomi

Nopeas­ti muut­tu­va maa­il­ma vaa­tii roh­kei­ta teko­ja. Ihmi­siä tulee kan­nus­taa yrit­tä­mään ja toteut­ta­maan roh­keas­ti omia unel­mi­aan.

Aina aikaa keskustelulle

Tule mukaan tukemaan Dingin matkaa eduskuntaan!

Rahal­la ei teh­dä parem­paa poli­tiik­kaa, mut­ta jokai­nen lah­joi­tus aut­taa mei­tä saa­vut­ta­maan kam­pan­jal­le yhdes­sä aset­ta­mam­me tavoit­teet – saa­da Ding edus­kun­taan. Lah­joi­tus­ten avul­la han­ki­taan myös näky­vyyt­tä niil­le asioil­le, jot­ka mie­les­täm­me ansait­se­vat tul­la näh­dyik­si ja kuul­luik­si vaa­lien aika­na.

Ding Ma
”Ding on asioi­hin huo­lel­li­ses­ti paneu­tu­va, sydä­mel­li­nen ja fik­su nuo­ri mies. Häneen voi luot­taa asioi­ta eteen­päin vie­vä­nä ja ihmi­sis­tä välit­tä­vä­nä ehdok­kaa­na. Din­gin ver­kos­tot, Aasia-tun­te­mus ja hänen osaa­mi­sen­sa aut­ta­vat Sai­maan alu­een mat­kai­lun ja yri­tys­toi­min­nan kehit­tä­mi­ses­sä mer­kit­tä­väs­ti.” Tit­ta Pit­man
Ding Ma
Ding Ma on kan­sain­vä­li­nen monio­saa­ja, jol­la on laa­jat ver­kos­tot. Hänel­lä on tai­to hah­mot­taa yhteyk­siä, tar­pei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia eri toi­mi­joi­den välil­lä ja hän tekee myös töi­tä asioi­den eteen. Ding on rat­kai­su­kes­kei­nen, sin­ni­käs ja ennen kaik­kea, hän välit­tää. Luo­tan Din­giin ja uskon, että Din­gin kal­tai­sen vai­kut­ta­jan paik­ka on edus­kun­nas­sa. –Pau­lii­na Papu­nen

Blogi

Tasa-arvoisilla koulutusmahdollisuuksilla ihmiset köyhyydestä

Suo­mi tun­ne­taan maa­il­mal­la kou­lu­tuk­ses­ta. Olles­sa­ni töis­sä Suo­men Shang­hain pää­kon­su­laa­tis­sa vas­tuus­sa jul­ki­suus­diplo­ma­tias­ta, mei­dän kou­lu­tus­jär­jes­tel­mäm­me kehut­tiin tois­tu­vas­ti. Laa­du­kas kou­lu­tus on nos­ta­nut Suo­mea sotien jäl­keen nopeas­ti jaloil­leen ja

lue lisää »

Nuoret, äänestäkää jaloillanne!

Edus­kun­ta­vaa­lien tie­to­tul­vas­sa nousee aina sil­loin täl­löin mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia vaa­lei­hin, äänes­tä­mi­seen ja poliit­ti­seen aktii­vi­suu­teen liit­tyen. Yksi kevään par­hais­ta kon­sep­teis­ta on Ylen net­ti­si­vuil­ta löy­ty­vä kolum­ni­sar­ja, jos­sa ensim­mäis­tä

lue lisää »

Taloustiedon opinnot vastalääkkeeksi nuorten pikavippikierteeseen

Edus­kun­nan talous­va­lio­kun­ta esit­ti 27.2. jul­kais­tus­sa mie­tin­nös­sä yksi­mie­li­ses­ti vakuu­tuk­set­to­mil­le kulu­tus­luo­toil­le 20 pro­sen­tin kor­ko­kat­toa. Tämän lisäk­si valio­kun­ta tote­si, että lai­no­jen muut kus­tan­nuk­set voi­vat olla kor­kein­taan 150 euroa

lue lisää »

Dingin maailma

Syn­nyin Kii­nas­sa vuon­na 1988. Muu­tim­me per­heem­me kans­sa Suz­hous­ta Suo­meen, kun olin vas­ta 4‑vuotias. Sain suo­ma­lai­sen ope­tus­kas­va­tuk­sen sekä Suo­men kan­sa­lai­suu­den, suo­ri­tin armei­jan ja muu­tin myö­hem­min Shang­hai­hin työs­ken­te­le­mään Suo­men pää­kon­su­laa­tis­sa. Lopul­ta pala­sin iki­muis­toi­sen mat­kan jäl­keen takai­sin puh­taan suo­ma­lai­sen luon­non äärel­le – maa­han, jos­sa on hyvä elää.

Muista äänestää!
#44


Seuraa somessa!